Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky dále uvedené vydává Petr Janoušek – SEFA, IČ : 12589683 DIČ : CZ 5709120901, se sídlem Káranská 358/18, 108 00 Praha 10, stálou provozovnou Prodejna železářství, elektronářadí a zahradní techniky v Praze 9, Starokolínská 1685, 190 16 Újezd nad Lesy , podnikající na základě živnostenského oprávění č.j.: OZI/5323/2009/Dci/5907/2 vydaného ÚMČ Praha 10, odb. živnost., /dále jen „prodávající“/ a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a jinou fyzickou a právnickou osobou /dále jen „kupující“/ na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel – osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, /dále jen „spotřebitel„/ řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejícími a Zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a předpisy souvisejícími.
1.3. Je-li smluvní stranou kupující podnikatel – právnická nebo fyzická osoba , která nakupuje zboží či služby pro účely svého podnikání, /dále jen „podnikatel“/ řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejícími.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat po dohodě smluvních stran jako zvláštní ujednání v kupní smlouvě, tato ujednání mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena a povinnosti a práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet vyslovuje kupující, stejně jako prodávající, svůj závazek řídit se těmito obchodními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.sefa.cz
1.7 ZBOŽÍ DODÁVÁME JEN PO ČR.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží. Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.2. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednávka zboží

3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího vyplněním objednávkového formuláře. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.
3.2. Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.
3.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 2 pracovních dní a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.
3.4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím. 
3.5. V objednávce musí být uvedeno : jméno, příjmení a adresa spotřebitele nebo název podnikatele, jeho fakturační adresa a IČ a DIČ , název a přesné označení zboží a cena, přesná dodací adresa , zvolený způsob platby a určení způsobu dopravy, telefonické spojení + e-mail, datum objednávky.
3.6 Objednané zboží lze primárně vyzvednout na provozovně.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu včetně DPH platnou v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.
4.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží, např. balné, poštovné nebo dopravu dopravcem, výběr dobírky. Výše těchto nákladů je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží, způsobu přepravy a způsobu platby.
4.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě dodání zboží.
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
c) v hotovosti na prodejně prodávajícího na adrese SEFA-Železářství, elektronářadí a zahradní technika, Starokolínská 1685, Praha 9 –Újezd nad Lesy, v případě osobního odběru nejsou účtovány dopravní náklady. Určení způsobu úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvádět variabilní symbol platby sdělený prodávajícím a úhradu kupní ceny provést do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud je kupujícím podnikatel- plátce DPH, prodávající vystaví daňový doklad a zašle jej na adresu kupujícího.

5. Dodací podmínky, dodací lhůta

5.1. Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu, dle způsobu zvoleného v objednávce zboží, kupující je povinen při dodání zboží převzít a potvrdit jeho převzetí.
5.2. Místem dodání zboží se rozumí dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
5.3. Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.
5.4. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně přepravci oznámit a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu případně sepsat reklamační protokol. Při dorůčení věnujte zvláštní pozornost  případnému poškození zboží během přepravy.  Při každém doručení je třeba zkontrolovat stav produktu před kurýrem.  I když karton není z zevnitř poškozen nevylučuje to možnost poškození produktu během přepravy kurýrní společnosti.  Vyplnění reklamačního formuláře spolu s kurýrem přímo při doručení je podmínkou pro nahlášení reklamace poškození během přepravy. V případě větších poškození, zejména takových svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce vůbec převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Přepravní obal, originální obal výrobce a zaslané písemnosti je s ohledem na ustanovení článku o odstoupení od smlouvy povinen uschovat 15 dní od převzetí zásilky.
5.6 Zboží zasíláme pouze po České republice.

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1. Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
6.2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží.
6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Pokud je zboží dodáváno výrobcem se záručním listem a návodem k použití, součástí dodávky jsou tyto písemnosti, na jejichž podkladě se povede event. reklamační řízení. V ostatních případech se kupující při event. uplatňování reklamace prokáže nákupním dokladem.
6.4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.).
6.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.6. Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.
6.7. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího a je zveřejněn na stránkách prodávajícího.
6.8. Reklamaci uplatňujte vždy na adrese provozovny, nebo v autorizovaných záručních servisech daného dodavatele.
Pokud není domluveno jinak, dopravu do servisu, nebo k nám hradí kupující.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s §53 Občanského zákoníku, oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně s datem podání před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. V oznámení uvede číslo objednávky, jméno a příjmení spotřebitele, druh zboží, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení částky za cenu zboží, event. adresu, kam má být částka poukázána.
7.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho provozovny nebo sídla společně se zakoupeným zbožím. Vrátit zboží je možné osobně a to pouze na prodejně SEFA- Petr Janoušek, Starokolínská 1685, 190 16 Praha – Újezd n. Lesy, nebo doručením zboží tamtéž na vlastní náklady a nebezpečí, některým z přepravců do 10 dnů po odeslání oznámení o odstoupení.
V případě, že zboží nebude v této lhůtě vráceno, má se za to, že oznámení o odstoupení bylo kupujícím zrušeno.
7.3. Zboží musí být prodávajícímu vráceno plně funkční, nepoškozené a neopotřebené, bez známek užívání, se vším dodaným příslušenstvím, v původním obalu a se všemi návody a záručním listem. V případě akčních balíčků musí být vráceny všechny položky této celkové dodávky. Náklady na dopravu vraceného zboží hradí spotřebitel, zboží vracené zasláním na dobírku prodávající nepřevezme.
7.4. Ve lhůtě 10 dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání stavu vráceného zboží za účelem zjištění, zda nebylo poškozeno nebo užíváno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude opotřebeno, poškozeno nebo bude jevit známky užívání, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Částku na úhradu vzniklé škody prokáže prodávající doklady o opravě zboží a je oprávněn si tuto pohledávku započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.7.1, 7.2, 7.3 vrátí prodávající kupní cenu zboží ( bez nákladů na dodání a vrácení zboží) kupujícímu do 10 dnů od skončení lhůty po přezkoumání stavu zboží bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.
7.6. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její části ve výjimečných případech, např. dojde-li ke změně ceny zboží nebo dodacích podmínek a lhůt velkoobchodního dodavatele. Tuto skutečnost sdělí bez odkladu kupujícímu a navrhne jiné řešení, např. náhradu jiným zbožím.

8.7.Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní česká obchodní inspekce, www.coi.cz / Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2 /.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
8.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.3. Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
8.4. Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.
8.5. Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.
8.6. Celé znění GDPR naleznete na tomto odkazu

9. Závěrečná ujednání

9.1. Tyto obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.
9.2. V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek
9.3. Korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně - elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. V případě doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka doručena ke dni převzetí zásilky adresátem , doručení je účinné i v případě, že přijetí zásilky bylo adresátem odmítnuto, zásilka nebyla vyzvednuta v době uložení a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
9.4. Korespondenční adresou kupujícího je adresa elektronické pošty uvedená v objednávce , případně dodací nebo fakturační adresa uvedená v objednávce.
9.5. Korespondenční adresa prodávajícího: Petr Janoušek–SEFA, Starokolínská 1685, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, e-mail objednavka@sefa.cz
9.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.02 2013